sluiten x
bewaar login informatie
Wachtwoord vergeten?
REGISTRERENINLOGGEN
SanaSlankOver SanaSlankDieetcoachWebshopNieuwsEiwit - ketoNewINShape

Algemene voorwaarden SanaSlank webshop

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op particuliere klanten, onderstaande is dus niet geldig op de inkoop van zakelijke klanten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SanaSlank Nederland gevestigd te Hoorn, welke zijn besteld op haar website (www.sanaslank.nl) of (www.sanaslankshop.nl), evenals op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en SanaSlank Nederland.

Algemeen
Op het gebruik van de website zijn tevens onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.
U mag alleen producten bestellen als u achttien jaar of ouder bent.
Bestellingen kunnen in alle landen worden afgeleverd.
SanaSlank Nederland heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, bestellingen te weigeren, indien een persoon op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - het niet tijdig controleren of de geleverde producten voldoen aan hetgeen op de webshop is besteld en het niet betalen van de factuur met betrekking tot de bestelde producten.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
SanaSlank Nederland kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De verzend-en administratiekosten, die in rekening worden gebracht zullen apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u worden gemeld.

Gegevens
U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede - doch niet beperkt tot - e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webshop.
SanaSlank Nederland zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om, onder meer, haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling.
Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk na schriftelijke (per e-mail) overeenstemming met SanaSlank Nederland.

Levering
SanaSlank Nederland zal u de bestelde producten pas leveren indien SanaSlank Nederland een bevestiging van betaling binnen heeft.
U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
Op het moment van de levering, doch in ieder geval drie dagen na ontvangst van de producten, dient u de producten te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen u hebt besteld op de webshop. De administratie van SanaSlank Nederland geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Indien de kwaliteit niet overeenkomt met hetgeen dat besteld is dient u direct contact op te nemen met SanaSlank Nederland via bestel@sanahealthproducts.nl of 0229-304200.
Indien u, om welke reden dan ook, de gekochte producten niet kunt ontvangen, zal er een bericht worden achtergelaten met nadere informatie waarop staat op welke wijze u de producten alsnog kunt ontvangen.
Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw eigen risico en rekening. Eventuele (extra) verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
SanaSlank Nederland werkt voor verzending met Post NL en met Pakje Gemak.
 
Leveringstermijn
Bestellingen die op werkdagen voor 15 uur worden geplaatst zullen dezelfde dag worden verwerkt en in de meeste gevallen de volgende dag worden bezorgd. Bestellingen die na 15 uur worden geplaatst worden de eerst volgende werkdag verwerkt en worden in de meeste gevallen de dag daarop bezorgd. SanaSlank NL. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging, van een of meerdere dagen, van de bezorging.
Voor het verzenden van de door u bestelde producten, geldt een officiele leveringstermijn van 1 tot 5 werkdagen. Mocht uw bestelling na 5 werkdagen niet ontvangen zijn, kunt u contact opnemen met SanaSlank Nederland door een e-mail te sturen naar bestel@sanahealthproducts.nl of te bellen naar 0229-304200. Om u goed van dienst te kunnen zijn dient u uw ordernummer en de datum van bestelling aan ons door te geven.

Retourneren of annuleren van de bestelling
Een bestelling kan worden geannuleerd tot het moment dat de betaling bij SanaSlank Nederland binnen is.
Voor klachten, retourzendingen, vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via 0229-304200 of bestel@sanahealthproducts.nl.

Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal SanaSlank Nederland het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Betaling
De betaling van de door u bestelde producten vindt plaats door middel van betaling via IDEAL of PAYPAL (creditcard) of via overmaken op rekeningnummer IBAN: NL66INGB0659659263
Indien betaling via bovengenoemde methoden niet lukt, neem dan eerst contact op via bestel@sanahealthproducts.nl.

Herroepingsrecht
Niet goed, geld terug. Indien u uw bestelling om wat voor reden dan ook wilt retourneren kan dit binnen 14 dagen na ontvangst, mits de producten ongeopend zijn. U kunt uw pakket, bij voorkeur in originele verpakking, terugsturen naar:
SanaSlank   Nederland
Antwoordnummer 1190
1620 VB   Hoorn

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Het betaalde bedrag   van de bestelling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terugbetaald.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de producten die worden getoond op de webshop berusten bij SanaSlank Nederland, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie SanaSlank Nederland gelieerd is.
U mag geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van SanaSlank Nederland voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf, in welk geval SanaSlank Nederland nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook.
SanaSlank Nederland sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de webshop onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van SanaSlank Nederland, waaronder de webshop, door een derde.
De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SanaSlank Nederland of haar ondergeschikten.
Indien u het SanaSlank eiwitdieet geheel zelfstandig volgt, dus zonder begeleiding van een dieetcoach, is dat geheel op eigen risico.

Bevestiging
Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel, binnen een werkdag bericht en worden de producten die wel leverbaar zijn, naar u verstuurd. De bestelling van de producten die niet leverbaar zijn, komt tegelijk te vervallen, welke betekent dat SanaSlank Nederland deze producten niet in 'backorder' plaatst. Indien er voor de betreffende producten al betaald is wordt dit bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Klachten
Indien u, om wat voor reden dan ook, een klacht heeft over de ontvangen bestelling of de producten kunt u dit kenbaar maken via bestel@sanahealthproducts.nl of door te bellen naar 0229-304200. Klachten worden altijd binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst afgehandeld. Als de klacht een langere verwerkingstijd vraagt wordt u hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gebracht inclusief een indicatie wanneer u een uitvoeriger antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling (geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk).

Diversen
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
SanaSlank Nederland is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SanaSlank Nederland zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door SanaSlank Nederland aangepast worden. SanaSlank Nederland adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Webshop Keurmerk
Op de website zijn de voorwaarden Webshop Keurmerk van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
SanaHealthProducts (SanaSlank)
Dr. C.J.K. van Aalstweg 13d
1625 NV Hoorn
E: info@sanaslank.nl
T: 0229-304200

K.v.K. nr: 370 87 040
BTW nr: NL 814156174 B01

Openingstijden hoofdkantoor: op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.